Allemansrätten

Välkommen!

Välkommen att besöka våra marker. Här är några saker att tänka på.

Allemansrätten: inte störa – inte förstöra

Allemansrätten ger alla en unik möjlighet att röra sig fritt i naturen. Med den rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.

Markerna på Kiplingeberg är viltrika. Under vår och sommar – när det är ”barnkammare” i naturen – är djuren särskilt störningskänsliga. Visa hänsyn!

Läs mer om allemansrätten hos naturvårdsverket.

Motortrafik och parkering på enskild väg

Bilburna besökare är välkomna att parkera på parkeringsplatsen vid golfbanan. Våra skogsbilvägar nyttjas för skogsbruk och annan verksamhet på vardagar och helgdagar, alla tider på dygnet. De är inte öppna för allmän trafik och det är inte tillåtet att parkera på dem. Vänligen respektera det.

Hundar

Under tiden 1 mars – 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Om en hund springer lös i ett område där det finns vilt, får jakträttshavaren eller någon som företräder honom ta hand om hunden.

Ridning

Ridning i skog och mark är tillåten där den kan ske utan skada och där boende inte blir störda. Rid inte i skidspår, på mjuka stigar eller över tomter, åkrar, nyplanterad skog, mossar eller annan ömtålig mark. Rid aldrig i granplanteringar och var extra försiktig under vår och höst, även med att rida på grusvägar, när det är blött och mjukt i markerna.

Terrängkörning med snöskoter

Snöskoterkörning omfattas inte av allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det anses tillåtet att köra på väl snötäckt och tjälad mark om man inte stör, förstör eller på annat sätt bryter mot lagen. Generellt förbud gäller för körning på skogsplanteringar och i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket. Det är inte heller tillåtet att köra på jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken eller växande grödor. Kör inte heller skoter alltför nära bebyggelse eller på oplogade vägar, då det kan försvåra eller omöjliggöra senare plogning.

Läs mer om vad som gäller hos länsstyrelsen och naturvårdsverket.