Jordbruk

Till Kiplingeberg och Närlinge hör ca 500 hektar åkermark. Drygt hälften av arealen används för spannmålsproduktion. Övrig åkermark nyttjas bland annat för odling av energiskog och viltfoder. Under den senaste tioårsperioden har 20 ha avsatts för anläggande av ett antal våtmarker spridda över egendomen. Våtmarkerna bidrar bland annat med vattenrening och ökad biologisk mångfald och är ett mycket värdefullt inslag i odlingslandskapet.

Sedan 2016 drivs växtodlingen i samarbete med Sätuna gård i Björklinge. Sätunas och Kiplingebergs långa historia av samverkan och goda grannrelationer utgör en solid grund för det gemensamt ägda växtodlingsföretaget Kiptuna AB som driver växtodlingen på båda gårdarna och för närvarande har ca 850 hektar åker under plog. 

Det övergripande målet med Kiptunas verksamhet är att med god ekonomisk avkastning bruka jorden på ett sådant sätt att markens avkastningsförmåga långsiktigt stärks samtidigt som dess natur- och kulturvärden värnas. En sund ekonomi och ett hållbart resursutnyttjande är två grundförutsättningar för att vi skall vara framgångsrika långsiktigt. Verksamheten måste därför vara lönsam, hållbar och präglas av en strävan efter ständig utveckling och förbättring där våra stordriftsfördelar skall nyttjas för att uppnå lägsta möjliga miljöbelastning som teknik och ekonomiska förutsättningar medger.

VD för Kiptuna är Andreas Grybäck

Driftledare är viltmästare och lantmästare Michael Johansson.