Jordbruk

Till Kiplingeberg och underliggande gårdar hör ca 500 hektar åkermark som fyller många funktioner. På huvuddelen av de större, sammanhängande fälten odlas spannmål, oljeväxter, ärtor och gräsfrö.  Vallar och olika typer av remisser för viltfoder och skydd för småvilt finns över hela egendomen, liksom skyddszoner mot vattendrag. Under den senaste tioårsperioden har 20 hektar avsatts för anläggande av fem nya våtmarker. Dessa våtmarker bidrar bland annat med vattenrening och ökad biologisk mångfald och är ett mycket värdefullt inslag i odlingslandskapet.

På ca 15 hektar odlas hybridasp och hybridpoppel, en investering i produktion av förnyelsebar energiråvara som är delfinansierad av EU genom landsbygdsprogrammet.

Täckdikning – för högre avkastning och lägre miljöpåverkan 

När marken täckdikas sänks grundvattennivån lokalt, vilket ökar markens möjlighet att ta upp vatten vid intensiva och långvariga regn. Genom bättre infiltrationskapacitet och markstruktur minskas risken för stående vatten, ytavrinning och erosion, vilket minskar risken för näringsförluster från fälten. Torrare jord får en stabilare struktur med bättre förmåga att bära tunga maskiner utan att riskera markpackningsskador. Jordbearbetning och sådd blir lättare och kan utföras tidigare, vilket förlänger odlingssäsongen och sänker bränsleförbrukningen. Grödan får ett större och mer utvecklat rotsystem i ett väldränerat fält, vilket gör att den binder mer kol i marken, tar upp mer växtnäring och lättare klarar en torrperiod. Detta höjer avkastningen samtidigt som det minskar växtnäringsförluster och ökar klimatnyttan i odlingen. Behovet av ogräsbekämpning minskar då en välutvecklad gröda lättare konkurrerar mot ogräs. Sammantaget ger täckdikning lägre odlingsrisk, högre avkastning och minskad miljö- och klimatpåverkan per kilo producerad vara (källa: Jordbruksverket). 

Stora delar av den åkermark som hör till Kiplingeberg täckdikades i mitten av 1900-talet. Dessa system har gjort stor nytta under lång tid, men börjar nu nå slutet av sin livstid. Det är därför dags att täckdika igen. Under 2021 och 2023 täckdikades drygt 70 hektar åker på Kiplingeberg och ytterligare ca 65 hektar är inplanerade 2024. Täckdikningen är delfinansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Driftbolag Kiptuna AB

Sedan 2016 drivs växtodlingen i Kiptuna AB, som ägs gemensamt med Sätuna AB i Björklinge. Kiptuna AB bedriver växtodling på knappt 1400 hektar prima uppländska jordar. Det övergripande målet med Kiptunas verksamhet är att med god ekonomisk avkastning bruka jorden på ett sådant sätt att markens avkastningsförmåga långsiktigt stärks samtidigt som dess natur- och kulturvärden värnas. En sund ekonomi och ett hållbart resursutnyttjande är två grundförutsättningar för att vi ska vara framgångsrika långsiktigt. Verksamheten måste därför präglas av en strävan efter ständig utveckling och förbättring där våra stordriftsfördelar ska nyttjas för att uppnå god lönsamhet och lägsta möjliga miljöbelastning som teknik och ekonomiska förutsättningar medger.

VD för Kiptuna AB är Andreas Grybäck

Driftledare är viltmästare och lantmästare Michael Johansson.

Vill du se hur det går till när vi sår med en av våra banddrivna John Deere-traktorer? Titta då gärna på filmen från Traktor Power som gjordes under vårbruket 2023.