Jordbruk

Till Kiplingeberg och underliggande gårdar hör ca 500 hektar åkermark som fyller många funktioner. På huvuddelen av de större, sammanhängande fälten odlas spannmål, oljeväxter, ärtor och gräsfrö.  Vallar och olika typer av remisser för viltfoder och skydd för småvilt finns över hela egendomen, liksom skyddszoner mot vattendrag. Under den senaste tioårsperioden har 20 hektar avsatts för anläggande av fem nya våtmarker. Dessa våtmarker bidrar bland annat med vattenrening och ökad biologisk mångfald och är ett mycket värdefullt inslag i odlingslandskapet.

På ca 15 hektar odlas hybridasp och hybridpoppel, en investering i produktion av förnyelsebar energiråvara som är delfinansierad av EU genom landsbygdsprogrammet.

Driftbolag Kiptuna AB

Sedan 2016 drivs växtodlingen i Kiptuna AB, som ägs gemensamt med Sätuna AB i Björklinge. Kiptuna AB bedriver växtodling på knappt 1400 hektar prima uppländska jordar. Det övergripande målet med Kiptunas verksamhet är att med god ekonomisk avkastning bruka jorden på ett sådant sätt att markens avkastningsförmåga långsiktigt stärks samtidigt som dess natur- och kulturvärden värnas. En sund ekonomi och ett hållbart resursutnyttjande är två grundförutsättningar för att vi skall vara framgångsrika långsiktigt. Verksamheten måste därför präglas av en strävan efter ständig utveckling och förbättring där våra stordriftsfördelar skall nyttjas för att uppnå god lönsamhet och lägsta möjliga miljöbelastning som teknik och ekonomiska förutsättningar medger.

VD för Kiptuna AB är Andreas Grybäck

Driftledare är viltmästare och lantmästare Michael Johansson.