Skog

Vi brukar vår skog

En skogspromenad i en tallpelarsal är en mäktig upplevelse. En slutavverkning av ett moget bestånd kan kännas som en dramatisk förändring i landskapet. Men då gäller det att minnas två ting. För det första att skogsbruket är en viktig del av lösningen på vår tids ödesfråga: omställningen till ett samhälle i samklang med naturen, från rovdrift och överkonsumtion till ett hållbart utnyttjande av våra begränsade naturresurser.  Och för det andra att skogsbruket är ett dynamiskt skeende. Det gäller att ha fantasi nog att föreställa sig att det om några år kommer att spira en ny generation tall, lärk eller gran på hygget, med små dungar av al, björk och asp i svackorna, längs dikena och åkerkanterna. Och framförallt gäller det att inse att den skog som lämnas åt sitt öde aldrig blir en vacker pelarsal, utan en mörk och svårgenomtränglig skog där ikullblåsta träd och igenväxta sumpmarker spärrar vägen. Våra skogar utgör ett kulturlandskap, precis som våra åkrar och betesmarker. Det är våra förfäders brukande som skapat många av de skogsmiljöer vi nu värderar högst. Den brukartraditionen fortsätter vi med stolthet.

Skogsbruket är ryggraden i vår verksamhet 

Skogsbruket är ryggraden i egendomens ekonomi. Det är kassaflödet från skogsbruket som bär vårt miljöarbete liksom kostnaderna för underhåll av kulturbyggnader och kulturmiljöer.

Till Kiplingeberg hör drygt 2.000 hektar skogsmark, varav 1.921 ha är klassad som produktiv areal. Av den produktiva arealen är 12% avsatt för naturvård som huvudmål. På resterande areal är virkesproduktion huvudmålet.

Virkesförrådet uppgår till ca 290.000 m3sk, eller 153 m3sk/ha, fördelat på 47% tall, 33% gran, 11% björk, 5% asp och 4% övriga trädslag (bland annat ek, al och lärk). Tillväxten uppgår till ca 10.600 m3sk per år.

Miljömål och produktionsmål samsas

Vårt skogsbruk är miljöcertifierat sedan 2005 (PEFC) och miljövård och miljöhänsyn genomsyrar verksamheten. De flesta bestånd som är avsatta för naturvård sköts aktivt mot olika miljömål och i de bestånd där virkesproduktion är huvudmålet samsas produktionsmål och miljömål. Ofta går de olika målen hand i hand.

Det långsiktiga virkesproduktionsmålet är en medeltillväxt om 7 m3sk per ha och år, motsvarande 100 % av medelboniteten 2015, och en volymförräntning (dvs årlig tillväxt genom virkesförråd) om 5%. Detta innebär att vi strävar efter att öka tillväxten i produktionsbestånden samtidigt som vi sänker virkesförrådet något till i snitt ca 140 m3sk/ha, vilket i sin tur betyder att vi strävar efter kortare omloppstider (dvs. lägre slutavverkningsålder) i dessa bestånd.

Några av våra prioriterade miljömål är minimerade körskador och minimerat marktryck vid alla skogsvårdsåtgärder, ökad biologisk mångfald genom plantering av flera trädslag än gran och tall för virkesproduktion (bland annat lärk, asp, al och poppel) och genom att ädellöv och bärande träd och buskar som ek, lönn, lind, fågelbär, sälg, hägg, rönn, vildapel, en, hassel, slån, nypon och oxel sparas och friställs vid röjning och avverkning, flerskiktade lövdominerade skogsbryn och kantzoner mot åker och längs vattendrag, ökad stormfasthet och ökad motståndskraft mot olika skadegörare genom blandbestånd samt viltbiotoper med hög foderproduktion för jaktbart vilt.

 

För mer information, vänligen kontakta Jakob von Engeström.