Viltförvaltning

På Kiplingeberg är viltvården en integrerad del av jord- och skogsbruket och vi sätter stort värde på viltet som resurs. På egendomen förvaltas fem frilevande klövviltslag (älg, kronhjort, dovhjort, vildsvin och rådjur) och ett hägnat: mufflonfåret.

Vi bedriver en aktiv viltförvaltning på Kiplingeberg och eftersträvar klövviltstammar av hög kvalitet och vilttäthet och jaktligt uttag i proportion till markens bärförmåga. På köpet får vi ett mer varierat och artrikare landskap. Många av de insatser som görs för gynnandet av det jaktbara viltet – anläggandet av våtmarker och viltåkrar, uppbrytandet av monokulturer i odlingslandskapet med mera – gynnar också många andra arter och därmed den biologiska mångfalden.

På gården finns ett av landets större vilthägn, med mufflonfår och en dovviltstam av hög kvalitet.

Skickliga hundar och hundförare, inte minst för apportering och eftersök, är en förutsättning för både fågel- och klövviltjakt. Vi är mycket engagerade i hundträning och arrangerar både kurser och tävlingar för retrievers i samarbete med duktiga uppfödare och tränare. Läs mer här.